Домашна работа №3

 по Тема X - Прогностика

от онлайн обучение САНКХЯ ШАСТРА

 

Моля, отговорете в свободен текст на въпросите. Можете да използвате слайдовете от последното занятие за по-добро практикуване на изминалия до момента материал. Предварително се запознайте с кратката автобиография на Стив Джобс.

1.      Определете 3-те жизнени цикъла на Стив Джобс, роден на 24.02.1955 г. и дайте кратко описание на периодите.
2.      Изчислете съдбоносните му години, като използвате:
          - техниката на 9-годишните цикли
          - ЧДж, ЧК и тяхното удвояване, както и огледалните цифри.
3.      Направете и попълнете таблицата на социалните цели и препятствията.
4.      Изчислете ЛГ на смъртта му, която е на 05.10.2011г. и отбележете в кой жизнен цикъл се намира тя, спрямо рождения му цикъл.